KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

SPECJALISTYCZNY KURS INSRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ  W SPECJALNOŚCI  NARCIARSTWO ZJAZDOWE  

                                                   

SPECJALISTYCZNY KURS INSRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ  W SPECJALNOŚCI  FITNESS - SPORTY SIŁOWE   

                                                                

SPECJALISTYCZNY KURS INSRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ  W SPECJALNOŚCI AEROBIC  

SPECJALISTYCZNY KURS INSRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ  W SPECJALNOŚCI PŁYWANIE

                                                                        

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do pracy w charakterze istruktora rekreacji ruchowej w wybranej specjalności sportowej. Ukończen ie kursu daje możliwośc zatrudnienia w organizacjach dla dzieci i młodzieży, osrodkach rekreacji ruchowej, ośrodkach leczniczych, rehabilitacyjnych, klubach, swietlicach, domach kultury, instytucjach ukierunkowanych na podtrzyamanie i poprawę zdrowia

Kurs skierowany jest do m.in. absolwentów lub studentów  studiów o kierunkach wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja a także do osób, które posiadają już uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej  i chcą zdobyć uprawnienia instruktora w dodatkowej specjalności sportowej. Instruktor rekreacji ruchowej prowadzi zajęcia rekreacyjne z osobami zróżnicowanymi pod wzgledem płci, wieku, stanu zdrowia i poziomu sparwności fizycznej. Osoby, które nie są absolwentami studiów o kierunach wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, aby uzyskac pełne kwalifikacje, muszą ukończyć Podstawowy kurs instruktora rekreacji ruchowej

Kurs  trwa 80  godzin (dla każdej specjalności) Specjalność Narciarstwo zjazdowe będzie odbywać się w systemie weekendowym, pozostałe kursy będą realizowane w dni robocze w godz. od 15.30 do 20.30, Minimalna  liczba osób w grupie: 16 osób.

Opłata za kurs:  800 zł. Uczestnicy kursu dodatkowo ponoszą koszty biletów na wyciąg, noclegów, wejść na basen.

 Kandydaci na kurs powinni  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,  złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy
  • dowód wniesienia opłaty za kurs,
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie,
  • kserokopię legitymacji instruktora rekreacji ruchowej innej specjalności niż proponowany kurs (osoby, które posiadają już takie uprawnienia),
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktorskim (od lekarza rodzinnego, sportowego lub medycyny pracy),
  • ubezpieczenie od NNW na czas trwania kursu

Uczestnik kursu, po zdaniu egzaminu końcowego, otrzymuje LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ w wybranej dyscyplinie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 104, bud. C (lub przesłać pocztą  z dopiskiem SPECJALISTYCZNY KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ).

Istnieje również możliwość przesłania skanów dokumentów na adres e-mailowy kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl 

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się wymaganej minimalnej liczby kandydatów.I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka