Kurs na wychowawcę wypoczynku

 Celem kursu jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne     potrzebne  do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku, zapoznanie ich z   obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia  i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; a   także  nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w   placówkach wypoczynku i podstawowych metod pracy z grupą kolonijną.

 Kurs skierowany jest między innymi do studentów oraz innych osób, które chcą zdobyć  uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci  i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

KURS TRWA 36 godzin

OPŁATA ZA KURS wynosi 150 zł.

 Kandydat na kurs musi:  mieć ukończone 18 lat,   posiadać co najmniej średnie   wykształcenie,  wykazywać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, złożyć   wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy, 
  • dowód wniesienia opłaty za kurs,
  • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie,

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, bud. D, pok.14 (lub przesłać pocztą   z dopiskiem KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU).

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby kandydatów.

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl


UKOŃCZENIE KURSU DAJE SZANSĘ NA ATRAKCYJNĄ PRACĘ

NA FERIACH ZIMOWYCH ORAZ NA WAKACJACH  Cool "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka