Kurs na wychowawcę wypoczynku

 Celem kursu jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne     potrzebne  do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku, zapoznanie ich z   obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia  i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; a   także  nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w   placówkach wypoczynku i podstawowych metod pracy z grupą kolonijną.

 Kurs skierowany jest między innymi do studentów oraz innych osób, które chcą zdobyć  uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci  i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

KURS TRWA 36 godzin,

kurs zostanie przeprowadzony w maju, szczegółowy harmonogram wkrótce

OPŁATA ZA KURS:

180 zł - student Collegium Witelona,

180 zł - absolwent, pracownik, uczestnik innych form kształcenia w Collegium Witelona,

250 zł - pozostali chętni.

S

A

 Kandydat na kurs musi: mieć ukończone 18 lat,   posiadać co najmniej średnie   wykształcenie,  wykazywać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • karta zgłoszeniowa, 
  • dowód wniesienia opłaty za kurs,
  • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 15 KWIETNIA 2022 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, bud. D, pok.14 (lub przesłać pocztą   z dopiskiem KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU).

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby kandydatów.

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres:  szkolenia@collegiumwitelona.pl


UKOŃCZENIE KURSU DAJE SZANSĘ NA ATRAKCYJNĄ PRACĘ

NA FERIACH ZIMOWYCH ORAZ NA WAKACJACH  Cool "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka