Kurs na kierownika wypoczynku

 

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne  do pełnienia obowiązków kierownika placówek wypoczynku, zapoznanie ich z metodami organizacji pracy kadry w placówkach wypoczynku oraz prowadzeniem dokumentacji wymaganej od kierownika kolonii  lub obozu.

Kurs skierowany jest między innymi do nauczycieli, czynnych zawodowo instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających minimum trzyletni staz pracy opiekuńczo-wychowawczej, które chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze kierownika wypoczynku  dzieci  i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia   30 marca 2016 r.w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016, poz.452)

Kurs  trwa 10  godzin

OPŁATA ZA KURS wynosi 150 zł.

 

Kandydat na kurs musi złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy, 
  • dowód wniesienia opłaty za kurs,
  • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie,

 Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą   z dopiskiem KURS KIEROWNIK WYPOCZYNKU)  - rekrutacja w toku.

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby kandydatów.

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka