Arteterapia dla wszystkich i dla każdego

Cel kursu:

Absolwenci kursu z arteterapii zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności stosowania szeroko pojętej arteterapii. Poprzez udział w specjalistycznych warsztatach otrzymają przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych metodami arteterapii w różnych grupach wiekowych. Poznanie szerokiego wachlarza  technik i strategii  twórczego działania pozwoli słuchaczom na rozwój postaw, zdolności i umie-     jętności twórczych. Pokonywanie własnych ograniczeń, zwalczanie błędnych i promowanie właściwych przekonań umożliwi własny rozwój osobisty, pogłębi związki z innymi ludźmi oraz podniesie poziom umiejętności komunikacyjnych. Absolwenci kursu będą przygotowani do prowadzenia zajęć w atrakcyjnej formie artystycznej z osobami wymagającymi specjalnej opieki i wsparcia psychicznego.Słuchacze uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form arteterapii i otrzymają świadectwo ukończenia kursu „ARTETERAPIA DLA WSZYSTKICH
I DLA KAŻDEGO".

Adresaci:

Kurs skierowany jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców wszystkich rodzajów szkół, świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, organizatorów zajęć pozaszkolnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, studentów i wolontariuszy oraz do wszystkich, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojego warsztatu pracy o metody i techniki arteterapeutyczne.

Czas trwania kursu:

Organizacja kursu przebiegać będzie w systemie weekendowym (soboty i niedziele),
w godzinach od 9.00 do 17.00. Zaplanowana liczba godzin (105 godz. dydaktycznych) pozwoli na realizację całego kursu w czasie sześciu weekendów.

Opłata za kurs wynosi 1100 zł

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni złożyć:

- karta zgłoszeniowa,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- dowód wniesionej opłaty lub zobowiązanie do pokrycia kosztów kształcenia

Przyjęcie na kurs następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie analizy złożonych dokumentów.

 

Program kursu otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros"

    L.p.

Nazwa przedmiotu

      Wykłady             [l. godz.]

        Warsztaty                    [l. godz.]

1.

Wprowadzenie do arteterapii

5

          --

2.

Biblioterapia i twórcze pisanie

--

15

3.

Elementy psychologii rozwojowej i osobowości

5

 --

4.

Promocja zdrowia

5

--

5.

Metody diagnozowania

5

 --

6.

Sztuka plastyczna

 --

20

7.

Teatr i drama

 --

20

8.

Muzykoterapia

--

20

9.

Choreoterapia

--

10

 

Razem

20

85

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka