Terapia ręki spastycznej

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom kursu złożonej problematyki uwarunkowań, przyczyn i mechanizmów powstawania spastyki, utrudnień wynikających z nieprawidłowego napięcia mięśniowego oraz możliwości ich leczenia poprzez zastosowanie współczesnych form terapii.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych o kierunku fizjoterapia, studentów na kierunku fizjoterapia posiadających wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii człowieka i fizjoterapii ogólnej, masażystów, lekarzy, trenerów personalnych oraz trenerów i instruktorów sportu.

 

Absolwent kursu nabędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy anatomicznej układu nerwowego, układu ruchu oraz biomechaniki narządu ruchu u pacjentów dotkniętych spastyką. Nabędzie wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i metodycznych podstaw fizjoterapii. Dzięki temu będzie mógł racjonalnie dostosowywać środki fizjoterapeutyczne oraz planować proces usprawniania kończyny górnej w neurologii. Pozna zasady programowania zasad postepowania usprawniających regenerację, kompensację i adaptację organizmu. Pozna techniki a także nabędzie zdolności manualne dzięki którym będzie mógł podejmować działania pozwalające na poprawę sprawności funkcjonalnej kończyny górnej pacjenta. Ponadto będzie potrafił podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta.

 

Kurs realizowany jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.

Opłata za kurs wynosi 500 zł.

 

Wykaz przedmiotów:

- Budowa układu nerwowego, umiejscowienie ręki i jej funkcje w budowie anatomicznej mózgu,

- Ocena funkcjonalna pacjenta dla potrzeb terapii kończyny górnej,

- Metody techniki i pracy z pacjentem spastycznym,

- Budowa kończyny górnej. Zaburzenia funkcjonalne oraz strukturalne spastycznej kończyny górnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć: 

- formularz zgłoszeniowy,

- dowód wniesienia opłaty,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą   z dopiskiem KURS TERAPIA RĘKI SPASTYCZNEJ).

 Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka