Fizjoterapia w sporcie

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom problematyki uwarunkowań, przyczyn i mechanizmów powstawania urazów sportowych oraz możliwości ich leczenia poprzez zastosowanie współczesnych form terapii oraz propagowania profilaktyki w sporcie.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych o kierunku fizjoterapia, studentów na kierunku fizjoterapia posiadających wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii człowieka i fizjoterapii ogólnej, masażystów, lekarzy, trenerów personalnych oraz trenerów  i instruktorów sportu.

Absolwent kursu nabędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania poszczególnych narządów człowieka oraz układów, a także fizjologii wysiłku fizycznego i biomechaniki narządu ruchu. Zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i metodycznych podstaw fizjoterapii, dzięki czemu będzie mógł racjonalnie dostosowywać środki fizjoterapeutyczne oraz planować proces rehabilitacji sportowej. Absolwent kursu pozna zasady programowania w przypadku postępowania mającego na celu usprawnienie regeneracji, kompensacji i adaptacji organizmu. Nabędzie umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej oraz zdolności manualne, dzięki którym będzie mógł podjąć działania instruktorskie, fizjoterapeutyczne oraz pielęgnacyjne. Ponadto będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach), placówkach oświatowych, klubowych przychodniach sportowo-lekarskich, klubach sportowych i instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej. Będzie mógł podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta.

Kurs realizowany jest w wymiarze 32 godzin dydaktycznych.

Opłata za kurs wynosi 650 zł.

Wykaz przedmiotów:

- Traumatologia narządu ruchu – najczęstsze urazy,

- Ocena funkcjonalna pacjenta dla potrzeb fizjoterapii sportowej,

- Profilaktyka urazów narządu ruchu oraz powrót do aktywności ruchowej po urazie,

- Podstawy usprawniania fizjoterapeutycznego sportowców,

- Zagadnienia specjalne dotyczące treningu i usprawniania sportowców.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć: 

- formularz zgłoszeniowy,

- dowód wniesienia opłaty,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.


Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem KURS FIZJOTERAPIA W SPORCIE).

 Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka