Neurofizjologiczne podejście w terapii pacjenta neurologicznego

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na całościową ocenę i podjęcie terapii w ujęciu neurofizjologicznym pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych o kierunku fizjoterapia, studentów na kierunku fizjoterapia posiadających wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii człowieka i fizjoterapii ogólnej, masażystów, lekarzy, trenerów personalnych oraz trenerów i instruktorów sportu.

Absolwent kursu nabędzie podstawową wiedzę z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii układu ruchu oraz jego patofizjologii. Zdobędzie także podstawową wiedzę dotyczącą diagnostyki funkcjonalnej i metodycznych podstaw fizjoterapii dzięki czemu będzie mógł racjonalnie dostosowywać środki fizjoterapeutyczne oraz planować proces usprawniania pacjentów z chorobami neurologicznymi. Absolwent kursu pozna zasady programowania w przypadku postępowania mającego na celu usprawnienie regeneracji, kompensacji i adaptacji organizmu. Pozna techniki i posiądzie zdolności manualne dzięki którym będzie mógł podjąć działania pozwalające na poprawę funkcjonowania oraz jakości życia pacjentów neurologicznych. Ponadto będzie w stanie podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta.

Kurs realizowany jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.

Opłata za kurs wynosi 500 zł.

Wykaz przedmiotów:

- Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii układu ruchu,

- Organizacja sterowania aktywnością ruchową,

-  Zaburzenia biomechaniki ruchu o podłożu nerwowym,

- Ocena funkcjonalna pacjenta neurologicznego,

- Metody i techniki pracy z pacjentem neurologicznym.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć: 

- formularz zgłoszeniowy,

- dowód wniesienia opłaty,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem KURS NEUROFIZJOLOGICZNE PODEJŚCIE W TERAPII PACJENTA NEUROLOGICZNEGO).

 Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników
 "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka