Neurofizjologiczne podejście w terapii pacjenta neurologicznego

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na całościową ocenę i podjęcie terapii w ujęciu neurofizjologicznym pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych o kierunku fizjoterapia, studentów na kierunku fizjoterapia posiadających wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii człowieka i fizjoterapii ogólnej, masażystów, lekarzy, trenerów personalnych oraz trenerów i instruktorów sportu.

Absolwent kursu nabędzie podstawową wiedzę z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii układu ruchu oraz jego patofizjologii. Zdobędzie także podstawową wiedzę dotyczącą diagnostyki funkcjonalnej i metodycznych podstaw fizjoterapii dzięki czemu będzie mógł racjonalnie dostosowywać środki fizjoterapeutyczne oraz planować proces usprawniania pacjentów z chorobami neurologicznymi. Absolwent kursu pozna zasady programowania w przypadku postępowania mającego na celu usprawnienie regeneracji, kompensacji i adaptacji organizmu. Pozna techniki i posiądzie zdolności manualne dzięki którym będzie mógł podjąć działania pozwalające na poprawę funkcjonowania oraz jakości życia pacjentów neurologicznych. Ponadto będzie w stanie podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta.


Kurs realizowany jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.

Opłata za kurs wynosi 500 zł.


Wykaz przedmiotów wchodzących w skład kursu:

- Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii układu ruchu. Organizacja sterowania aktywnością     ruchową. Zaburzenia biomechaniki ruchu o podłożu nerwowym,

- Ocena funkcjonalna pacjenta neurologicznego,

- Metody i techniki pracy z pacjentem neurologicznym.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć: 

- formularz zgłoszeniowy,

- dowód wniesienia opłaty,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.


Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem KURS NEUROFIZJOLOGICZNE PODEJŚCIE W TERAPII PACJENTA NEUROLOGICZNEGO).

 

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka